Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data

2018 - 2020

Investor: Technologická agentura ČR - program Éta, TL01000061

Cíl: stanovení postupů pro hodnocení intenzity vlivů plynoucích ze změněné propojenosti metropolitních center s ostatními centry různých úrovní (regionální a lokální) a periferních (příhraničních i vnitřních) území a hodnocení vlivů Rychlých spojení na pracovní trhy v kontextu ČR i blízkého zahraničí.

Hlavní výstup: výzkumná zpráva...

Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury III

2018                                                                                                           

Investor: Masarykova univerzita, č. MUNI/A/1133/2017

Cíl: Interdisciplinární projekt zaměřený na výzkum a kritickou revizi socio-ekonomických faktorů, které vstupují do ex-post a ex-ante hodnocení rentability dopravních investičních projektů.

Hlavní výstupy:

Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury II

2017                                                                                                           

Investor: Masarykova univerzita, č. MUNI/A/1066/2016

Cíl: optimalizace metod evaluace projektů dopravní infrastruktury v reálném kontextu české ekonomiky, vytvoření alternativní metody kalkulace CBA.

Hlavní výstupy:

Železniční reforma ve Velké Británii

Do European reforms increase modal share...


Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury

2016                                                                                                               

Investor: Masarykova univerzita, č. MUNI/A/0997/2015

Cíl: optimalizace metod hodnocení projektů dopravní infrastruktury v reálném kontextu české ekonomiky, vytvoření alternativní metody kalkulace CBA.

Hlavní výstup: odborná kniha analyzující strategie a postupy dopravní politiky evropských...

Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů

2016 - 2017

Investor: Technologická agentura ČR - program Omega, TD03000061

Cíl: vytvoření metodiky pro hodnocení socio-ekonomického významu regionálních terminálů připravovaných vysokorychlostních tratí. Rozhodnutí o výstavbě regionálních terminálů na základě této metodiky přispěje k ekonomické udržitelnosti plánované vysokorychlostní železniční infrastruktury, k rozvoji regionů, jimiž bude infrastruktura...

Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU

2014 - 2015    

Investor: Technologická agentura ČR - program Omega, TD020010

Cíl: návrh optimální organizace a funkční kontroly veřejných soutěží v odvětví osobní železniční dopravy a s tím souvisejících správních postupů a komunikace mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Ministerstvem dopravy ČR (MD ČR).

Dílčí cíle:

  • plán dalšího postupu liberalizace trhu osobních železničních dopravních...


Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

2012 - 2013

Investor: Technologická agentura České republiky - Omega, TD010063

Cíl: vypracovat komplexní metodiku pro správní postupy v oblasti dopravní politiky a politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy.

Dílčí cíle:

  • analýza a návrh postupu regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU a implementace směrnic...

Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – možnosti a limity hospodářské politiky

2008 - 2010   

Investor: Grantová agentura České republiky (GAČR), 402/08/1438

Cíl: stanovení možností a mezí působení konkurence na trhu železničních dopravních služeb a identifikace možností a mezí hospodářské politiky pro revitalizaci železnice jako konkurenceschopného dopravního módu. 

Hlavní výstupy:

Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

2004 - 2006

Investor: Grantová agentura České republiky (GAČR), 402/04/2128

Cíl: odkrýt a definovat zákonitosti vztahu státu a železniční dopravy a navrhnout optimální pojetí hospodářské politiky ve vztahu k železnicím s variantami vzhledem k nastaveným společenským cílům a návrh změn institucionálního postavení železniční dopravy v hospodářsko politickém systému země.

Hlavní výstupy: