Hlavním výzkumným předmětem projektu je analýza a predikce dopravního chování populace v souvislosti s plánovaným zavedením vysokorychlostní železniční dopravy v ČR a to za použití nových technologií dopravního průzkumu založených na využití tzv. „velkých dat“ mobilních operátorů, na přímém sledování a měření intenzity provozu, na behaviorálních ekonomických experimentech a kontextuálních paralelních spotřebitelských šeřeních.

Projekt vytváří institucionalizovanou vědeckovýzkumnou platformu sdružující výzkumné instituce s firmami za účinné podpory spolupracujících institucí a zahraničních odborníků ze špičkových evropských pracovišť. Přidaná hodnota projektu se soustředí v rámci základního mezioborového výzkumu do oblasti ekonomie dopravy, soutěžní ekonomie a dopravní geografie, v rámci aplikovaného výzkumu do oblasti analýzy poptávky po dopravě, predikce intenzity dopravních proudů a predikce vlivů na rozvoj regionálních ekonomik v kontextu výstavby vysokorychlostní železnice v České republice. Projekt stojí na již osvědčených vazbách a aktivitách a dále je posouvá směrem k trvalejší a hlubší vzájemné aplikačně-výzkumné spolupráci založené na multilaterálních mezioborových a mezisektorových projektech.

Více o projektu zde.