Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

(strategický grant č. 31510026)

FSV_logo

hlavní řešitel

donor

Cíl: stanovení variant možných opatření vedoucích k harmonizaci přístupů v jednotlivých zemích V4 tak, aby se v maximální možné míře podpořila koheze příhraničních regionů.

Předmět projektu: komparace dopravních politik členských zemí V4 v segmentu veřejné osobní železniční dopravy ve vrstvách mezinárodních dálkových, regionálních a místních přeshraničních spojení s využitím kvalitativních i kvantitativních přístupů. Komparace je založena na politicko-ekonomické a dopravně-geografické analýze současného stavu a identifikaci potenciálů a rizik možného budoucího vývoje.

Hlavní výstupy: série analýz dopravní politiky a dopravně-geografických vazeb v jednotlivých zemích, resp. mezi nimi. Politicko-ekonomické studie budou zaměřeny na organizaci veřejné železniční dopravy a její financování v jednotlivých zemích. Významným aspektem zde bude naplňování podmínek evropské dopravní politiky, resp. tzv. železničních balíčků, a s tím spojené postupné liberalizace železničního trhu. Dopravně-geografické analýzy se zaměří na zmapování nabídky v posuzovaných typech přepravních služeb.

 

PRESS RELEASE - Workshop in Budapest - Jan 2017

 

PRESS RELEASE - Workshop in Warsaw - Jan 2016

PRESS RELEASE - Report from Workshop in Warsaw - Jan 2016