Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova v Praze

ims

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze se zaměřuje na teritoriální studia a moderní dějiny Severní Ameriky, Evropy a postsovětského prostoru. Pozornost je věnována především střední Evropě a Visegrádskému regionu. Velká část výzkumné a analytické činnosti se zaměřuje na aktuální politiku a s tím spojené procesy. Doprava a dopravní politika se stala jedním z nosných výzkumných směrů institutu zaměřujících se na aplikovaný i základní výzkum.

Člen týmu:

Tomáš Nigrin

 

Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku - Masarykova univerzita

Interdisciplinární vědecká skupina na Masarykově univerzitě zabývající se se teoretickými a praktickými aspekty dopravní ekonomie, politiky a geografie byla založena v roce 2004. Výzkumná aktivita této skupiny se zaměřuje na analýzy konkurence na dopravních trzích a protisoutěžních praktik, modely a metody regulace dopravních služeb, dotazníky a modelování poptávky na těchto trzích, analýzy efektivity investic do infrastruktury a dotací, geografické a regionální analýzy dopravních služeb, institucionální analýzy dopravní politiky a mezinárodní komparaci regulačních systémů dopravních trhů.

Členové týmu:

Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz, Tomáš Paleta, Monika Jandová

 

Katedra humánej geografie a demografie, Prídodovedecká fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

uni bratislava

Vědecké a výzkumné aktivity katedry se zaměřují na syntézu společenských a ekonomických aktivit, socio-ekonomickou regionalizaci na Slovensku a v jiných postsocialistických zemích, teritoriální a prostorovou analýzu, vyhodnocování, management a prognózy prostorových systémů a vývoj prostorových sítí, včetně managementu dopravních sítí se zvláštním zaměřením na dopravní politiku a její dopady na prostorové interakce garantované silniční a železniční infrastrukturou.

Člen týmu:

Marcel Horňák

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

bmu

Budapešťská univerzita technologie a ekonomie byla založena v roce 1782. Fakulta dopravního inženýrství a inženýrství dopravních prostředků je vědeckým centrem v oblasti dopravního inženýrství, inženýrství dopravních prostědků a logistiky. Katedra dopravní technologie a ekonomie vykonává provádí výzkum a vzdělává v interdisciplinární oblasti dopravního inženýrství a ekonoie okolo 60 let a zaměřuje se přitom na otázky strategického a operativního plánování, spravování a managementu, podklady pro rozhodování v oblasti dopravy a logistiky, vývojem ITS, vyhodnocování a kontrolu dopravních sítí, analýzu osobní a nákladní dopravy, a to i v souvislosti s aspekty bezpečnosti a udržitelnosti.

Členové týmu:

Zoltan Bokor, Miklós Bánfi, Domokos Esztergár-Kiss

 

Jagellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture

jag

Doprava je jedním z témat analyzovaných akademiky Katedry geografie obyvatelstva, osídlování a zemědělství. Výzkum se zaměřuje na transformaci železniční dopravy a roli železnic v regionálních a lokálních přepravních systémech v Polsku a zemích střední Evropy, problémy mezinárodní železniční dopravy v této části Evropy, stejně jako proměny a výzvy městské dopravy, především pak kolejovou formou městské dopravy.

Člen týmu:

Jakub Taczanowski

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

sgh

Varšavská škola ekonomie je nejstarší ekonomickou univerzitou v Polsku, byla založena v roce 1906. SGH je přední institucí v ekonomickém výzkumu i vzdělávání. Výzkumné aktivity včetně velmi kvalitního ekonomického výzkumu dopravy jsou prováděny pěti kolegii. Jedním z nich je Kolegium světového hospodářství, kde působí Marcin Król jako odborný asistent.

Člen týmu:

Marcin Król

 

Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline  

 

Katedra železniční dopravy je součástí Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Žilinské univerzity v Žilině. Žilinská univerzita vznikla 1. října 1953 v Praze jako Vysoká škola železniční. Katedra železniční dopravy orientuje svoji vědecko-výzkumnou činnost zejména na organizaci a řízení technologických procesů železniční a kombinované dopravy, racionalizaci a rozvoj železniční nákladní a osobní přepravy.  Velká část výzkumné činnosti je zaměřená na problematiku kvality dopravního systému, logistických procesů v dopravě, regulace dopravy, liberalizace trhu železniční dopravy a také společenským nákladům dopravy.

Členové týmu:

Anna Dolinayová, Juraj Čamaj, Jaroslav Mašek