Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU

Bez popisku

2014-2015
Investor: Technologická agentura ČR - program Omega, TD020010

Cíl: návrh optimální organizace a funkční kontroly veřejných soutěží v odvětví osobní železniční dopravy a s tím souvisejících správních postupů a komunikace mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Ministerstvem dopravy ČR (MD ČR).

Dílčí cíle

  • plán dalšího postupu liberalizace trhu osobních železničních dopravních služeb a organizace veřejných soutěží v České republice;
  • návrh konkrétních postupů při vypisování veřejných soutěží včetně důrazu na ideový záměr a specifikaci podmínek;
  • návrh způsobu kontroly a regulatorních opatření pro zajištění kompatibility liberalizace s cíli a legislativními pravidly společných politik EU a strategickými cíli dopravní politiky ČR.

Hlavní výstupy

Předmět řešení: projekt se zaměřuje především na aplikaci zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících, kterým se v České republice implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících poželeznici a silnici. Svým Usnesením č. 423 z 8. 6. 2011 schválila vláda ČR časový harmonogram otevírání trhu veřejných osobních dopravních služeb na železnici. Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) jako objednateli těchto služeb tak vzniká povinnost organizovat veřejné soutěže na obsluhu jednotlivých dopravních ramen a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vzniká povinnost na tyto soutěže dohlížet a vydávat k nim stanoviska. V rámci předloženého projektu budou vytvořeny komplexní certifikované metodiky pro správní postupy v oblasti veřejných soutěží a politiky hospodářské soutěže v odvětví osobní železniční dopravy určené pro MD ČR i pro ÚOHS. Tyto metodiky budou připraveny s ohledem na ekonomické, regionální i právní aspekty, nastaví tak ekonomicky udržitelná pravidla konkurence v odvětví a dají do souladu správní postupy ÚOHS a MD ČR. To v důsledku povede k minimalizaci vzájemných konfliktů obou institucí a k harmonizaci s primárním právem Evropské unie.

Při navrhování metodiky organizace a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě bude projekt vycházet z analýzy zahraničních modelů implementace právních pravidel EU vydaných v rámci Společné dopravní politiky (zejména tzv. železničních balíčků) a v rámci Společné politiky hospodářské soutěže. Referenční země jsou stanoveny jako německy mluvící sousední státy a jejich části, tj. zejména Německo a Rakousko, respektive jejich vybrané spolkové země s ohledem na způsob organizace a zajišťování železniční dopravy. Německý model liberalizace a veřejných soutěží v osobní železniční dopravě představuje v evropském kontextu dlouhodobě funkční systém a je české dopravní politice z hlediska dlouhodobých záměrů nejbližší. Důležitým momentem, který je v případě tohoto projektu jedinečný, je právě snaha zohlednit úspěšné modely referenčních zemí při formulaci doporučení pro Českou republiku a identifikovat na základě mezinárodní komparace možná rizika dalšího postupu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info