Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

5. 10. 2015 Železniční doprava 2006-2007

Martin Kvizda, Tomáš Pospíšil, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 230 s. Železniční doprava. ISBN 978-80-210-4233-9

Cílem je přispět k pochopení podstaty a fungování železniční dopravy: jejího historického vývoje, utváření institucí, prostorového uspořádání, hospodářské politiky a výsledků hospodaření na železnici. Hlavní motivací pro sepsání této monografie i pro celý náš zastřešující projekt byla snaha nabídnout ekonomicko-geografický pohled na problematiku železnic a vytvořit tak určitou protiváhu převládajícím provozně-technickým přístupům v této oblasti.

Celý text (230 stran) je organizován do šesti základních kapitol. V první kapitole jsme se zabývali vymezením základního tématického a teoretického rámce pro zpracování práce. Zabývali jsme se základními teoretickými koncepty, které jsou relevantní pro tuto práci. V teoretické rovině jsme analyzovali především mikroekonomické aspekty železničního trhu, vztah státu a železničních dopravců a působení konkurence na železničním trhu. V druhé kapitole jsme využili historickou metodu při studiu některých problémů, které jsou přítomny v minulosti i současnosti železnic. Analýza příčin některých současných problémů železnice dala překvapující zjištění, že řada problémů má počátky v dávné historii a mnoho z nich se cyklicky opakuje. Ve třetí kapitole jsme analyzovali ekonomickou historii železnice. V rámci historické analýzy vývoje světových železnic jsme se pokusili aplikovat teorii životního cyklu na vývoj železnice, včetně možných důsledků pro tvorbu dopravní politiky. Ve čtvrté kapitole jsme se zabývali základními principy a důsledky Evropské dopravní politiky. Tato politika je klíčovým strategickým faktorem rozvoje dopravních systémů členských zemí EU. Při jejím rozboru jsme využili metod geografické a ekonomické analýzy. V páté kapitole jsme se zabývali problematikou železniční sítě v českých zemích. Zajímalo nás, za jakých podmínek vznikaly jednotlivé tratě a zda tyto podmínky odpovídaly teoretickým kritériím efektivity železničního provozu. Z analýzy historických reálií jsme se pak pokusili formulovat některé závěry pro fungování současné železniční sítě. V šesté kapitole jsme se zaměřili na hospodářské výsledky české železnice, kde jsme se obzvláště důkladně zabývali objemem veřejných dotací do železniční dopravy. Snažili jsme se analyzovat jejich toky a kvantifikovat tak celkovou komerční ztrátu železniční dopravy. Pro zasazení výkonů, ztrát, dotací a zadlužení české železnice do širších souvislostí jsme dále provedli mezinárodní srovnání základních parametrů vybraných železničních společností. Pro posouzení konkurenčního postavení české železnice jsme pak provedli vzájemné mezioborové srovnání ekonomických ukazatelů na českém dopravním trhu.

Celý text ke stažení zde: Zaverecna_monografie_2007


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info